HympHamp theater driemaal in de regio te zien

DRACHTSTERCOMPAGNIE -  Het lijkt al langer, maar het is nog maar kort geleden dat HympHamp theater uit Rottevalle haar debuut maakte in de professionele Friese theaterwereld. Met hun voorstelling ‘Op Portret’ weten ze volle zalen te trekken.

HympHamp Theater speelt de komende tijd drie keer in deze regio. Vanavond is de voorstelling te zien in Drachtster Compagnie (kaarten/info Maeike Nijboer: e.nijboer2@hotmail.com), op 29 januari in Rottevalle (kaarten/info 0512-341539 of  g.lieuwes@kpnplanet.nl) en op 5 februari in de Skippersseal in Oudega (kaarten/info e.bosma3@chello.nl).

HympHamp bestaat uit Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. De twee acteurs hebben elkaar gevonden in het maken van korte, komische sketches die uitermate geschikt blijken voor straattheater en cabaret. In de afgelopen jaren zijn er steeds producties bijgekomen en worden de acteurs ondersteund door topmuzikanten, proffesionele decorbouwers en technici. Fokke en Jelmar worden op het podium aangevuld doorTamme Hoekstra, Anko Bouma en Paul Siemensma.

Krites De optredens die tot nu toe zijn gegeven zijn een groot succes gebleken, met overal volle zalen. Jelmar Hoekstra, spylster fan HympHamp theater: ,,Earlik sein hiene we dat sels ek net sa ferwachte. Meastentiids spylje we foar Fryske Krites, ek bûten Fryslân, en dan komme de minsken foar de Krite en sjogge wol wat der op de planken stiet. Mar diskear kamen de minsken echt foar ús. Yn Koatstertille wienen lêsten dik tachtich kaarten ferkocht yn de foarferkeap, wauw!” ,,Yn novimber ha wy elk wykein spile en de reaksjes binne eltse kear oerweldigjend. Hartstikkene leuk fansels, mar we krije ek hieltyd mear de fraach: werom komme jim net by ús? Tja, sis ik dan, we binne te boeken..!” zegt Hoekstra. ,,Mar ja, minsken witte gewoan noch te min fan ús ôf, ik tink dat dat it is. Fan in optreden komt faaks ek wer in optreden en de saneamde mond-tot-mond reklame docht eins it measte.” Boekers Toch zouden Jelmar Hoekstra en Fokke Planting graag meer mensen laten genieten van hun voorstelling en daarom spelen ze ook in 2016 nog een reeks voorstellingen van ‘Op Portret’ rondom in Fryslân. Op aanvraag, dat wel en daarom nodigen ze de uitkooporganisaties en culturele commissies uit om nog bij de voorstellingen die al geboekt staan te komen kijken, zodat ze wellicht later dit jaar ook op andere plekken in Fryslân de mensen ‘in noflike jûn’ kunnen bezorgen. ,,We fernimme dat der ferlet is fan sokssoarte teaterstikken en selsskippen, minsken wolle graach in noflike jûn, mar wolle der leafst net té fier foar reizgje moatte. Dat is ek wol te begripen, jo moatte ommers oeral al foar reizgje; de boadskippen, de skoallen, jo wurk. Boppedat is de tillefyzje hieltyd minder it ferdivedaasjemedium foar in noflike jûn. Men wol mekoar wer ‘rûke’ kinne sa’t ien fan ús musikanten altyd seit. Men wol derby wêze en it meimeitsje en fansels nei de tiid elkoar treffe.” Voor meer informatie en de speellijst: www.hymphamp.nl