Raadhuisplein BV moet dokken voor gemist parkeergeld gemeente

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil een korting van minstens 94.637 euro op de prijs van de parkeerkelder onder het Raadhuisplein. Dat bedrag is het verschil tussen de gegarandeerde en de werkelijke opbrengst tot nu toe van de parkeerabonnementen voor bewoners.

De gemeente moest WRD bv (Winkelcentrum Raadhuisplein Drachten) in Nieuw-Leusden nog twee miljoen euro betalen. Op 16 december 2015 liet de gemeente aan de directie van WRD weten dat ze per saldo ruim 1,6 miljoen zou overmaken, maar dat ze op de rekening een bedrag van in totaal 369.445,19 euro zou inhouden. Gebreken De inhoudingen hebben deels te maken met gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering van de beide entrees van de parkeerkelder aan de Drift. Daarbij ging het om lekkages van de vloerplaten in drie hellingen. De hellingen zullen opnieuw gecoat moeten worden. WRD was eerder al akkoord gegaan met het betalen daarvan, wat bijna 40.000 euro gaat kosten. De inhouding bestaat verder uit een bedrag van 94.637,19 euro aan gemiste parkeeropbrengsten uit abonnementen van bewoners over de jaren 2014 en 2015. In die periode waren op zijn hoogst slechts 14 van de toen 102 beschikbare parkeerplaatsen verhuurd. WRD staat volgens het verkoopcontract van de parkeergarage garant voor de opbrengsten van het bewonersparkeren tot anderhalf jaar na de oplevering van fase 2, dus tot 31 maart 2017. Over de komende periode, met 175 beschikbare plaatsen, verwacht de gemeente er bij een gelijkblijvende verhuur nog minstens 135.588,84 euro bij in te zullen schieten. Omdat de gemeente twijfelt of WRD wel genoeg geld in kas heeft, stelt ze een borg voor van die 135.000, plus nog eens 100.000 voor de te herstellen gebreken. Zo kanSmallingerland betaald worden, ook als WRD haar rekeningen niet meer kan betalen. In de jaarrekening over 2013 stelde WRD namelijk dat er bij de afronding van het project geen positief eigen vermogen zal zijn in de vennootschap. ,,De financiële positie van WRD geeft voldoende aanleiding om te twijfelen aan haar vermogen om de verplichtingen na te kunnen komen'', vindt de gemeente. Rechter De directie van WRD is het niet eens met de inhouding en dreigt met de rechter. Dat schrijft de directie in een brief van 28 december 2015. De verrekening van de herstelkosten is wel akkoord, maar verder wil de directie het hele bedrag nu ontvangen. De gemiste huuropbrengst heeft Smallingerland aan zichzelf te wijten, stelt WRD, omdat de gemeente zelf niet genoeg moeite heeft gedaan om de parkeerplaatsen aan de man te brengen. ,,De huurgarantie gaat pas in nadat bewoners de mogelijkheid tot huur of verwerving van de parkeerplaats is aangeboden en deze van dit aanbod geen gebruik maken'', schrijft de directie. Dat de gemeente een borgsom eist voor toekomstig huurverlies, is volgens WRD in strijd met de eerder gemaakte afspraken. Ook heeft de gemeente het recht niet om de ton borg in te houden voor de opleveringsgebreken. WRD dreigt de zaak voor de rechter te brengen als de gemeente het ontbrekende bedrag niet binnen een week zou overmaken. Genoeg reclame De gemeente bestrijdt dat er niet genoeg reclame is gemaakt voor de parkeerplaatsen. Dat is onder andere gedaan via de publieksbalie op het gemeentehuis en op de eigen website. Alleen al uit de negatieve reacties van de bewoners op de mogelijkheid om een parkeerplaats te huren blijkt volgens Smallingerland dat het aanbod de bewoners nadrukkelijk wel bereikt heeft, maar dat zij daarop niet willen of kunnen ingaan. ,,Veelal hebben de huurders geen auto, anderzijds zijn er ook huurders die om financiële redenen niet in staat zijn een plek te huren'', schrijft de gemeente. Wat betreft de borg voor de oplevergebreken beroept de gemeente zich op de regel dat niet volledig betaald hoeft te worden zolang er niet volledig is geleverd. Het effect van lagere betaling door de gemeente is naar verwachting dat ook de aannemer niet volledig betaald krijgt. Deze heeft een zogenaamd pandrecht op de rekening, wat de zekerheid biedt dat de vordering ook wordt betaald. Daarvoor is de gemeente door de aannemer niet aan te spreken. Geen 'Staatssteun' Namens WRD heeft exploitant Webscon eerder de suggestie gedaan het betwiste bedrag in te zetten voor het werven van huurders voor het winkelcentrum. Volgens de gemeente maken wet en regelgeving op het vlak van staatssteun dit onmogelijk. De verliezen die Smallingerland ervaart bij het exploiteren van de parkeergarage bieden daarvoor volgens eigen zeggen overigens ook geen ruimte.