Vier lintjes uitgereikt in Achtkarspelen

Buitenpost -  BUITENPOST - Burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen heeft dinsdag vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De uitreiking vond ’s morgens plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost.

De lintjes waren voor het echtpaar Klaas Renkema en Willy Renkema-Homan uit Buitenpost, Jikkie Bloembergen-Kloosterman uit Kootstertille en Gertie Papenburg uit Buitenpost. Klaas Renkema uit Buitenpost (geboren 08-05-1952, Oldekerk) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1980 is Renkema actief lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Buitenpost. Hij was ouderling en diaken. Ook geeft hij catechese aan jongeren uit het speciaal onderwijs. Daarnaast verricht Renkema bezoekwerk aan ouderen en verleent hij steun en onderdak aan hulpbehoevende gemeenteleden. Naast zijn kerkelijke activiteiten verleent Renkema sinds 1990 uiteenlopende ondersteuning aan mensen in zijn omgeving. Zo begeleidde hij, samen met zijn echtgenote Willy Renkema-Homan, een terminaal zieke kennis en bood hij onderdak aan vastgelopen jongeren. Hij vervoerde ook mensen van en naar het ziekenhuis en sprong regelmatig bij met huishoudelijke klusjes. Renkema is sinds 1995, samen met zijn echtgenote, mantelzorgverlener voor de overburen. Het echtpaar werd intensief ondersteund in zaken als administratie, crisisopvang, vervoer en het regelen van praktische zaken. Willy Renkema-Homan uit Buitenpost (geboren 12-09-1951 te Leek) werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1980 is mevrouw Renkema actief lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Buitenpost. Ze is lid van de activiteitencommissie. Ook bezoekt zij hulpbehoevende gemeenteleden en verzorgt zij bij toerbeurt de bloemen voor de zondagse erediensten. Mevrouw Renkema organiseert activiteiten en evenementen voor de buurtvereniging Concourslaan in Buitenpost. Dit doet ze sinds 1985. Van 2009 tot 2014 was ze secretaris van de buurtvereniging.Sinds 2013 is mevrouw Renkema-Homan vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost. Ze beheert de winkel, schenkt koffie, doet boodschappen voor bewoners en helpt met lichamelijke verzorging. Jikkie Bloembergen-Kloosterman uit Kootstertille (geboren 16-04-1956 te Dantumadiel) werd ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Bloembergen-Kloosterman was zeventien jaar oud toen zij, in 1973, lid werd van Malletband VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven). Van 1980 tot 2008 was zij penningmeester en sinds 2008 vrijwilliger. Tot op heden is ze vraagbaak voor het bestuur. Naast haar activiteiten bij de Malletband is mevrouw Bloembergen redactielid van de Tilster dorpskrant ‘De Nijsmoune’. Zij werft adverteerders, coördineert en redigeert de binnenkomende artikelen en brengt alles naar de drukker. Ook bezorgt ze zelf een deel van de dorpskranten en ze verzorgt het donateurenbeheer. Van 1989 tot 2004 was ze bestuurslid/tweede secretaris bij Watersportvereniging Achtkarspelen (WVSK8K). Ook was Jikkie Bloembergen redactielid van het clubblad. Tot op heden is zij betrokken bij jeugdactiviteiten. Sinds 1989 organiseert mevrouw Bloembergen de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting in Kootstertille. Zij stuurt collectanten aan, zorgt voor de materialen, stelt de routes vast en telt en stort het collectegeld. In voorkomende gevallen bezorgde ze kaarten en folders van preventiecampagnes huis-aan-huis. In 2005 is Jikkie Bloembergen werkgroepslid geworden van de afdeling Buitenpost van het Koninklijke Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen-netwerk (NVHH). Zij zorgt voor notulen van vergaderingen en bijeenkomsten en voor plaatsing van mededelingen in diverse media. In Kootstertille zorgt zij ook voor contact met de leden. Gertie Papenburg uit Buitenpost (geboren 30-09-1950 te Arnhem) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gertie Papenburg is sinds 1990 als vrijwilliger betrokken bij IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie). Hij was gids en gastdocent bij natuurgidsencursussen en zette zich in voor de inventarisering van plantensoorten. In de jaren 1990-2007 was Papenburg lid van de Landinrichtingscommissie Kollumerland. Met zijn inzet en kennis van zaken heeft hij bijgedragen aan de verbetering van verkaveling rond agrarische bedrijven. Papenburg is sinds 1990 als vrijwilliger actief bij de Stichting FLORON en sinds 2015 bestuurslid. FLORON is een organisatie voor onderzoek en bescherming van wilde planten in Nederland. Hij is bovendien sinds 2005 districtscoördinator van District Friesland West. Hij initieert en maakt zich sterk voor natuurbeschermingsprojecten in de provincie Friesland en coördineert de samenwerking met Staatsbosbeheer. Sinds 1990 is Papenburg betrokken bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology; hij was daarvan voorzitter van 1990 tot 1999 en is sinds 2008 voorzitter van een van de hoofdafdelingen van FFF, het Plantenferbân. Daarnaast organiseerde hij een aantal inventarisatiekampen op de Waddeneilanden. Hier gaf hij plantcursussen, bereidde excursies voor en gaf lessen aan scholieren over planten. Papenburg schrijft bijdragen voor het verenigingstijdschrift Twirre. In de periode 2001-2010 was Gertie Papenburg voorzitter van de Stichting Weidevogelmeetnet Friesland. In deze periode groeide het meetnet uit tot het grootste regionale weidevogelmeetnet van Nederland. Papenburg was werkzaam als docent Nederlands en Culturele en Kunstzinnige Vorming aan het Lauwers College te Buitenpost. Hij organiseerde vanaf 2004 tot zijn pensionering elk jaar het project 'Oog in Oog met de Matthäus’. Hierbij kregen leerlingen en hun ouders een uitvoerig hoorcollege omtrent de achtergrond van de Matthäus Passion van J.S. Bach en konden vervolgens gratis een voorstelling hiervan bijwonen. Vanaf 2007 is Papenburg lid van de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As (GOC). In deze commissie behartigt hij de thema’s natuur en landschap. Daarnaast was hij lid van de informele denktank Platform Friese Natuur waarin een aantal vooraanstaande Friese natuurbeschermers ideeën besprak en initiatieven lanceerde voor het behoud en de ontwikkeling van de Friese natuur. Verder leverde hij bijdragen aan de Nieuwe Encyclopedia van Fryslân en schreef hij, in opdracht van Staatsbosbeheer, het boek Van Wad tot Woud.