Regio wil snelheid voor realiseren opvang

Buitenpost -  LEEUWARDEN/BUITENPOST - Kabinet en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moeten zorgen dat ze met de Friese gemeenten meer snelheid kunnen maken om de plannen voor reguliere vluchtelingenopvang te realiseren.

Het gaat nu te traag, terwijl er voldoende plannen zijn. Komt er niet snel meer capaciteit beschikbaar, dan ontstaat een probleem als de vluchtelingenstroom weer toeneemt. Want gemeenten hebben geen gebouwen beschikbaar die terstond het gat kunnen overbruggen tot de reguliere opvang klaar is. De zogeheten Regietafel schrijft bovenstaande in een brief aan de Friese gemeenten. Aan de Regietafel zitten vertegenwoordigers van gemeenten, COA en Veiligheidsregio. Voorzitter is Commissaris van de Koning John Jorritsma. Realisatie van een asielzoekerscentrum laat nu geregeld één tot anderhalf jaar op zich wachten. ,,Er zijn allerlei factoren die het proces vertragen. Dit leidt naast een opvangprobleem tot onbegrip en onzekerheid.” De Regietafel wil dat hier door een betere samenwerking een einde aan komt. Statushouders Ook bij het huisvesten van statushouders is er een achterstand. Voor het eerste half jaar geldt een taakstelling om woonruimte te vinden voor 867 personen met een verblijfsvergunning. Voor 395 personen is dit nog niet gelukt. De Regietafel adviseert om nauwer samen te werken met corporaties, COA, vluchtelingenwerk en maatschappelijke instanties. Per cluster van gemeenten komt er een plan van aanpak om de doelstellingen voor statushouders te halen. Daarnaast wil de Regietafel een kleinschalig onderzoek laten uitvoeren wat de instroom van vluchtelingen op langere termijn voor effecten heeft voor zaken als bevolkingskrimp en werkgelegenheid in Fryslân. ,,Dit kan inzichten opleveren hoe de overheid hierop kan inspelen.”