Annet Bouma út Surhuzum wint foardrachtswedstriid FeRstival

It Hearrenfean - Annet Bouma fan Surhuzum hat de 76ste edysje fan FeRstival wûn. FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis.

Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makke Annet Bouma mei har foardracht fan it gedicht ‘Dyn namme’ fan Tsjitske Sijtsma de measte yndruk op de sjuery. ,,Annet hat ús in skilderij sjenlitten. Se libbe har fantastysk yn en hie in prachtige mimyk”, sei sjueryfoarsitter Romkje Bosma.

Yn de kategory ‘Trochsetters’, foar twadde- en treddeklassers, wie it earste plak foar Elise Westerhof fan Eastermar. Sy die dat mei it gedicht ‘Israël’ fan Jelle Bangma. By de ‘Starters', foar earsteklassers, droech Mare de Jong fan Akkrum it moaiste foar, mei it fers ‘De earste kear’ fan Ciska Noordmans. Der diene 33 dielnimmers oan de finale mei. Op de foarrondes kamen yn totaal 110 dielnimmers ôf.

FeRstival waard yn 1942 troch de Fryske Underwiisrie ynsteld. Doel wie om de belangstelling te befoarderjen foar poëzy, en dan benammen foar de Fryske. Boppedat fûnen de inisjators it wichtich dat learlingen ûnderfûnen hoe’t it is om op in poadium te stean. Yn al dy jierren hawwe hiel wat pubers meidien dy't it letter makke hawwe op de planken. Tink oan Rients Gratama, Nynke Laverman, Tet Rozendal en Theun Plantinga.

Alle winners fan de 76ste edysje fan FeRstival op in rychje.

Starters (earsteklassers):
1. Mare de Jong út Akkrum (Beyers Naudé, Ljouwert)
2. Ineke Reitsma út Easterwierrum (Sevenwolden, Grou)
3. Anda Braam út Balk (Bogerman, Balk)

Trochsetters (twadde- en treddeklassers):
1. Elise Westerhof, Eastermar (Liudger, Burgum)
2. Hannah Marije Vlieg, Ljouwert (Beyers Naudé, Ljouwert)
3. Sanne de Heer, Mantgum (RSG Magister Alvinus, Snits)

Toppers (fjirdeklassers en heger)
1. Annet Bouma, Surhuzum (Lauwers College, Bûtenpost)
2. Benthe de Jong, Akkrum (Beyers Naudé, Ljouwert)
3. Sanne Hoeksma, Twizelerheide (HAVOtop, Burgum)