Lasten inwoners Westerkwartier blijven (gemiddeld) gelijk

Grootegast - De lasten voor de inwoners van de nieuwe gemeente Westerkwartier blijven in 2019 (gemiddeld) gelijk. De begroting is voor de komende drie jaren niet sluitend. ,,Een aantal extra maatregelen is nodig om dreigende tekorten op te vangen."

Nog twee maanden en dan is de gemeente Westerkwartier een feit. Woensdag 21 november aanstaande kiezen de inwoners van het Westerkwartier de nieuwe raad. Aansluitend volgt dan de vorming van het nieuwe college. De Stuurgroep Herindeling presenteert nu dan ook een beleidsarme begroting voor 2019 zonder nieuw ambitieprogramma.

De Stuurgroep komt met een zogenaamde technische en beleidsarme begroting, waarin cijfers van de vier gemeenten - Grootegast, Marum, Zuidhorn en Leek - inclusief het deel Middag van de gemeente Winsum bij elkaar zijn opgeteld. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de actuele financiële ontwikkelingen. Deze zijn in de begroting verwerkt.

De begroting 2019 past bij de nieuwe gemeente Westerkwartier waarbij de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners centraal staat. Ook is sprake van een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Eveneens is er nog ruimte voor de nieuwe raad en colleges om keuzes te maken.

De totale omzet van de begroting Westerkwartier bedraagt zo rond de 160 miljoen euro. De begroting is vanaf 2022 structureel sluitend. Hiervoor is wel een aantal maatregelen nodig. In de eerste drie jaren moeten de nieuwe raad en het nieuwe college nog een aantal extra maatregelen treffen om dreigende tekorten op te vangen.

De tekorten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door ontwikkelingen, die los staan van de herindeling. De extra uitgaven voor jeugdhulp leggen namelijk ook in het Westerkwartier een stevig beslag op de begroting.

De gemeente Westerkwartier beschikt per 1 januari 2019 over een reserve, die enige buffer biedt voor mogelijke tegenslagen. Ook beschikt de gemeente nog over een extra reserve speciaal bedoeld voor mogelijke (extra) tekorten in het Sociaal Domein, waaronder jeugdhulp. De Stuurgroep adviseert niet te snel een beroep te doen op deze reserves, maar eerst te kijken naar mogelijkheden binnen de begroting zelf.

De Stuurgroep Herindeling gaat met de opgestelde begroting met vertrouwen de nieuwe gemeente Westerkwartier in. De lasten voor de inwoners Westerkwartier blijven in 2019 (gemiddeld) gelijk. De Stuurgroep adviseert wel voorzichtig te zijn en samen behoedzaam en nuchter te starten in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

De belastingen worden zoveel mogelijk geharmoniseerd. De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn nemen eind dit jaar hierover nog besluiten. Het gaat hierbij om de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges voor wat betreft de wettelijke documenten zoals rijbewijzen en OZB. De tarieven blijven gemiddeld gelijk.

Op een paar punten zijn er wel veranderingen. Vanaf 1 januari 2019 legt de nieuwe gemeente de rioolheffing op aan de eigenaren en niet aan de huurders. In de gemeente Zuidhorn was dit laatste het geval. Ook maakt de gemeente Westerkwartier in 2019 geen onderscheid meer tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Dit laatste was het geval in de gemeente Leek.