Hoe voer je een arbobeleid uit?

Aangeboden door: HR Navigator

Planning is het belangrijkste beheersinstrument en moet bijdragen tot de daadwerkelijke verwezenlijking van doelstellingen en streefcijfers op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Met de vergelijkingen van bijvoorbeeld HR Navigator beschikken managers over een krachtig instrument voor het arbobeleid opstellen.

De uitwerking en correcte uitvoering van een goede planning van het arbobeleid kan bedrijven en professionals onderscheiden van de markt. Het grootste voordeel is echter dat de werknemers een veilige en gezonde omgeving wordt geboden om hun werkzaamheden uit te voeren.

Wat is arbobeleid?

Het arbobeleid is een administratief instrument waarmee een bepaalde realiteit (met zijn uitdagingen, kansen, zwakheden en sterke punten) kan worden onderkend, de situatie kan worden geëvalueerd en wegen kunnen worden uitgestippeld om een doel of doelstelling te bereiken.

De doelstellingen van het arbobeleid opstellen houden gewoonlijk verband met de preventie van beroepsrisico's en de mogelijkheden tot verbetering van het gezondheidsmanagement op het werk. Mogelijkheden voor verbetering kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij de vaststelling van het arbobeleid en de uitvoering van nieuwe processen.

Waarom een arbobeleid maken?

Een arbobeleid is van groot belang voor het management, aangezien het de voorbereiding, de organisatie en de structurering van de doelstellingen omvat, en helpt bij de besluitvorming en de uitvoering van de taken.

Proberen een doel te bereiken zonder vooraf de tijd te nemen om na te denken, te evalueren en definities te maken, kan leiden tot fouten, financieel verlies en vertraging bij het bereiken van resultaten.

Het waarborgen van de gezondheid van werknemers is een grote uitdaging voor bedrijven. In die zin zijn de praktijken op het gebied van de gezondheid op het werk uiterst belangrijk. Naast het beheer van beroepsexamens, zoals toelating en ontslag, heeft de gezondheid op het werk te maken met de veiligheid van de werknemers.

Dankzij de juiste maatregelen kunnen betere arbeidsomstandigheden worden gegarandeerd, de risico's op ongevallen worden verminderd en ziekten in verband met de functie of de werkomgeving worden voorkomen.

Om al deze resultaten te bereiken, is het nodig grondig te begrijpen wat gezondheid op het werk is, wat het belang ervan is buiten de verplichte kwesties, en de resultaten te potentialiseren door ze in de bijstand praktijken te integreren.

Wat is arbobeleid? Preventie van beroepsziekten en ongevallen op het werk

Het hoofddoel van de bedrijfsgezondheidszorg is het terugdringen van werkgerelateerde ziekten en ongevallen. Door programma's in die zin in te voeren zorgen de ondernemingen voor een veiliger en comfortabeler omgeving, wat de prestaties van de medewerkers ten goede komt en absenteïsme en verlof voorkomt.

Voorbeelden van de meest voorkomende beroepsziekten zijn:

- Repetitive Strain Injury;

- Verlies van gezichtsvermogen ten gevolge van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia;

- Verlies van auditieve gevoeligheid;

- Ademhalingsziekten, zoals astma en silica-accumulatie in de longen, als gevolg van het inademen van allergene of irriterende elementen.

Naast de directe gevolgen voor de werknemers brengen ziekten en ongevallen ook financiële schade toe aan het bedrijf. Hoe hoger het aantal arbeidsongevallen, hoe hoger de verzuimfactor, die van invloed is op het uiteindelijke bedrag van de loonkosten.

Hoe kunnen doeltreffende praktijken op het gebied van de gezondheid op het werk worden ingevoerd?

Het is de plicht van de onderneming om maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers vast te stellen en te doen naleven.

Daartoe moet een programma met doeltreffende acties worden ontwikkeld, die niet alleen voor het bedrijf, maar vooral voor de werknemers zinvol zijn. Het belangrijkste instrument waarover organisaties beschikken is onderwijs, het nemen van preventieve en bewustmaking maatregelen.

Inzicht in de risico's waaraan de werknemers zijn blootgesteld

De eerste stap bij het opzetten van een doeltreffend programma is de diagnose. Zo kunnen de risico's worden geïdentificeerd en kan de aard van de gebeurtenissen en hun gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer worden gekend.

Enkele strategische instrumenten in deze zin zijn de Ergonomische Analyse van het Werk, het Programma voor medische controle op het werk en het Preventieprogramma voor milieurisico's.

Met deze informatie is het mogelijk doeltreffende maatregelen te ontwikkelen om deze risico's te minimaliseren of te beperken.

Bevorderen van adequate opleiding om het werk veilig uit te voeren

Een ander essentieel punt is de opleiding van de werknemers inzake de toegepaste gezondheids- en veiligheidspraktijken. Het heeft geen zin dat de onderneming veiligheidsmaatregelen neemt als de werknemer het belang ervan niet inziet en niet in staat is ze uit te voeren.

Daarom is periodieke opleiding van fundamenteel belang om een voortdurende en correcte bescherming te garanderen.

Een goed organisatieklimaat aanmoedigen

Het gedrag van de werknemers houdt verband met de arbeidsomstandigheden waarin zij zijn geplaatst en met de wijze waarop zij zich ten opzichte van het bedrijf en de positie die zij innemen, voelen.

Beroepspraktijken kunnen dus ook worden beschouwd als motiverende factoren, aangezien zij de werknemers het gevoel geven dat zij door de onderneming worden verzorgd en beschermd. Bijgevolg zijn zij geneigd hun functies beter te ontwikkelen, wat ook een positief effect heeft op de productiviteit.