Wyb en Geartsje Hoekstra uit Buitenpost vieren briljanten huwelijk

BUITENPOST - Wyb Hoekstra (87) en Geartsje Postma (86) vieren zaterdag 1 augustus hun briljanten huwelijksdag.

Burgemeester Oebele Brouwer bezocht het paar vandaag al om hen namens de gemeente Achtkarspelen de gelukwensen over te brengen en het traditionele cadeau te overhandigen.

Meewerken

Wyb Hoekstra is in 1932 geboren in Sumar, maar groeide op in Tytsjerk, waar hij meewerkte op het boerenbedrijf van zijn ouders. Geartsje Postma is in 1934 geboren in Tytsjerk. Ook zij werkte mee in het bedrijf van haar ouders, die een transportbedrijf en een taxibedrijf hadden.

,,Wy koenen mekoar as bern al, want wy sieten by inoar op skoalle. Wy ha ek wol beiden yn it selde toanielstik spile'', vertelt zij. Het raakte pas aan toen zij op een dag op de fiets haar nichtjes wegbracht, die bij hen thuis op visite waren geweest. ,,Wy kamen ûnderweis in groepke jonges tsjin en dy binne achter ús oanfytst. Wyb kaam njonken my te fytsen.''

Actief

Ze gaven elkaar hun ja-woord op 1 augustus 1955 in het gemeentehuis in Burgum en na hun trouwen kocht het echtpaar een boerderij in Burum. Zij werkte volledig mee in het bedrijf en zorgde daarnaast voor het huishouden en de zes kinderen die ze samen kregen, drie zonen en drie dochters. Daarnaast was ze actief bij de Vrouwenvereniging (40 jaar, penningmeester), in de kerkenraad (18 jaar) en het schoolbestuur (7 jaar).

,,Wy ha dêr 42 jier wenne en doe ha wy it spul ferkocht. Earst ha wy yn Droegeham wenne en letter binne wy ferhûze nei Bûtenpost. Wy wenje hjir noch altyd selsstannich en rêde ús skoan. En as wy help noadich ha, dan binne de bern der wol. Wy autoride beide noch en binne fanatike fytsers.''

Kalm oan

,,Lêsten ha wy mei fakânsje yn Twinte wol 300 kilometer fytst. Wy ha fansels sa'n e-bike, mar wy dogge altyd kalm oan. Wy ride noait hurd, 17 of 18 kilometer yn't oere, dan kinst alles moai besjen. En as it omheech giet, dan dochst der eefkes in streekje by. Ik ha by it rinnen wol in stok noadich, mar dan haw ik sa'n opvouwstok mei yn'e fytstas.''

Het echtpaar viert samen met de kinderen, 13 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen zaterdag feest. ,,Se komme allegear del. Fanwege de koroana kin der op't heden net safolle, mar oars hoege wy ek net sa'n grut feest, hear.''