Gemeenteraad smeekt om woningbouwplannen

BUITENPOST - Achtkarspelen moet flink meer ambitie tonen op het vlak van de woningbouw. Dat vindt de voltallige gemeenteraad. ,,Op braakliggende terreinen lopen al járenlang schapen. Het is een gotspe.”

De uitlating over de grazende herkauwers op gronden waar uiteindelijk huizen moeten verrijzen, kwam donderdagavond tijdens de behandeling van de Kadernota 2021-2024 uit de mond van PvdA’er Theun Nicolai. De voorman van de sociaaldemocraten hield een vurig betoog. Z’n dringende boodschap was helder. ,,Bouwen, bouwen, bouwen. We zitten te springen om woningen, voor de eigen inwoners en om de krimp tegen te gaan.”

Passief

Nicolai verweet het college van b. en w. een passieve houding. Voor de particuliere bouwers had de PvdA’er een groot compliment in petto. ,,Zij doen verschrikkelijk hun best.” Als voorbeeld waar al lang actie had moeten ondernomen worden, noemde Nicolai het braakliggende terrein aan de Voorstraat in Buitenpost, waar voorheen Autoland Van den Brug was gehuisvest. ,,Elf jaar geleden aangekocht en 1,5 miljoen euro verder lopen er schapen”, schetste de fractievoorzitter de - in zijn optiek - sombere stand van zaken.

Behalve dat er grote behoefte is aan woningen, is onbenut laten van de bouwterreinen evenmin goed voor de gemeentelijke schatkist, zei Nicolai. ,,Het kost klauwen vol geld.” Het is volgens de PvdA’er de hoogste tijd om geld te verdienen met de gronden. ,,Cash is king.”

Unaniem

Samen met de VVD had de PvdA een motie gemaakt om het college tot actie aan te sporen. Tijdens het debat schaarden ook de fracties van PVV, CDA, GBA, ChristenUnie en FNP zich achter het voorstel, waarin b. en w. wordt opgedragen om voor juli 2021 met woningbouwplannen op de proppen te komen. Uiteindelijk werd de motie unaniem door de hele raad aangenomen.

In een reactie liet wethouder Jouke Spoelstra blijken dat ook het dagelijks bestuur van oordeel is dat er vaart met het thema woningbouw moet worden gemaakt. De gemeenteraad mag zich in oktober uitspreken over de woonvisie, zo gaf Spoelstra aan. De woonvisie ligt momenteel ter inzage. Voor belanghebbenden is er tot 1 september de mogelijkheid hun mening over de notitie te geven.

Nuanceren

Het beeld dat ‘de gemeente niets doet’, zoals Spoelstra het betoog van Nicolai vrij vertaald kort samenvatte, wilde de wethouder graag nuanceren en rechtzetten. Over de Van den Brug-locatie zei Spoelstra dat er inmiddels diverse onderzoeken op het terrein van start zijn gegaan. Ook is er overleg over de invulling van de grond. In augustus-september wordt hierover een keuze gemaakt, aldus de wethouder.

Daarnaast somde Spoelstra nog een viertal projecten op die ondertussen in de steigers staan. Het gaat daarbij op woningbouw in Kootstertille (plek oude gymlokaal aan de Van Harinxmastrjitte), Harkema (voormalig tenniscomplex aan de Nijebuorren), Twijzel (deel sportcomplex aan de Mounewei) en Buitenpost (oude Lits-locatie aan de Halbertsmastraat).