‘Impopulaire maatregelen’ op stapel in Achtkarspelen

BUITENPOST - Waar het in het najaar precies op zal uitdraaien, is nog volstrekt onduidelijk. Maar dat - ook - in de gemeente Achtkarspelen flinke bezuinigingen zullen worden doorgevoerd, is helder. Een ozb-verhoging met meer dan de gebruikelijke inflatiecorrectie ligt eveneens in de lijn van de verwachtingen.

De politiek van Achtkarspelen kon zich donderdag bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 uitspreken over de koers voor de komende turbulente periode. Bij ongewijzigd beleid stevent de gemeente structureel op miljoenentekorten af. En dus zullen er keuzes moeten worden gemaakt waar te snijden en wat (deels) overeind te houden.

Rijksbeleid

Dat de gemeenten, en dus ook Achtkarspelen, flink moeten besparen, is grotendeels te wijten aan het beleid van het Rijk. Den Haag legt steeds meer taken neer bij de lokale overheden. Deze krijgen daarbij echter (veel) te weinig geld voor een goede uitvoering. Dat is vooral het geval bij het sociaal domein, waarbij Den Haag de gemeenten op enorme extra kosten jaagt. Ook een herverdeling van het gemeentefonds pakt flink nadelig voor ‘Buitenpost’ uit.

Dat het Rijk op z’n verantwoordelijk moeten aangesproken, daarover is iedereen het binnen politiek Achtkarspelen eens. Tal van gemeenten hebben ondertussen de krachten gebundeld om meer geld te krijgen. In z’n beschouwing stelde PVV-raadslid Harrie Graansma dat het tijd wordt om de rug te rechten en niet meer mee te doen aan de Haagse werkwijze. ,,Wanneer we toegeven, zijn we elke keer de pineut. We moeten karakter tonen en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Vervlechting

Bij de betogen van de fractievoorzitters passeerden diverse items de revue om uit de rode cijfers te blijven. Diverse sprekers gingen in op de samenwerking van de ambtelijke organisaties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De FNP-fractie bepleitte een forse bezuiniging op de werkmaatschappij door ‘in het dikkere vlees te snijden’. Andere partijen zien heil in meer vervlechting tot zelfs een mogelijke totale samenvloeiing van de korpsen op één locatie. Wethouder Harjan Bruining gaf dat allerhande varianten tegen het licht zullen worden gehouden en dat daarbij ook de financiële gevolgen in kaart worden gebracht.

Een bestuurlijke fusie tussen de beide gemeenten lijkt vooreerst niet aan de orde, zo werd duidelijk bij de behandeling van de Kadernota. Voor een aantal partijen is een samengaan wel bespreekbaar. De PvdA stelde voor om het thema bestuurlijke fusie onderdeel te laten uitmaken van de stembusstrijd in maart 2022. ,,Dan is het aan de kiezer.”

Onbespreekbaar

Voor de PvdA zijn stevige ingrepen in het sociaal domein onbespreekbaar, zo gaf fractievoorzitter Theun Nicolai te kennen. ,,Wij wensen het sociaal domein in hoge mate te ontzien. En dus moeten we wat doen in het ruimtelijk beleid.” De ChristenUnie en GroenLinks willen eveneens waken voor een uitholling van het sociaal domein. Bij monde van Lydeke Zandbergen stelde het CDA niet te willen snoeien in ‘de smeerolie van de dorpen’. Zij doelde daarmee op de cultuur en de sport die van groot belang zijn voor de leefbaarheid.

FNP’er Sake van der Meer vond het jammer dat b. en w. geen bezuinigingskeuzes durft te maken. ,,It kolleezje jout inkel tinklinen oan. Dat komt net sterk oer.” Sierd Vegelin (GBA) repte van een ‘lastige opgave, die zal leiden tot impopulaire maatregelen’. Wethouder Bruining kon dat beamen. ,,We zullen het jaar niet zonder pijn doorkomen.”

Het dagelijks bestuur zal eind september of begin oktober de begroting presenteren. Dan zal duidelijk worden wat de gevolgen zullen zijn van de ‘ontiegelijk grote uitdaging’ waarvoor Achtkarspelen staat.