Scholen aan de slag met anti-discriminatielessen

BUITENPOST - Antidiscriminatiebureau Tûmba kan voorlichtingslessen gaan geven op scholen in Achtkarspelen die daar behoefte aan hebben. Om dit mogelijk te maken, stelt de gemeente Achtkarspelen budget beschikbaar.

Aanvankelijk leek het erop dat de voorlichting aan de scholieren voorbij zou gaan. Een gebrek aan financiële middelen was daar de oorzaak van. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2021-2024 deed de raadsfractie van de FNP donderdag een beroep op ondersteuning door de lokale overheid. ,,It is belangryk om hjir goed oandacht oan te jaan”, stelde woordvoerder Tjibbe Brinkman.

Fries

De motie van de FNP, die met de PvdA werd ingediend, werd omarmd door bijna de gehele raad. Datzelfde gold voor een voorstel van de FNP om op actieve wijze Fries taalonderwijs aan te bieden aan anderstalige inwoners. ,,Frysk ferstean jout mear kânsen en dan hearre jo der by”, zo zei Brinkman. Over een jaar krijgen gemeenten de volledige regie over de inburgering. ,,Neat dwaan hindert de talint-ûntwikkeling”, aldus de FNP.

Ook een derde FNP-motie op onderwijsvlak werd aangenomen. Dit voorstel, dat samen met het CDA werd ingediend, betrof het gebruik van de Friese taal op scholen. De provincie moet als aanjager van het Fries zowel inhoudelijk als financieel worden aangesproken op haar verantwoordelijkheid, zo luidde de boodschap. ,,Der moat druk opbliuwe”, sprak Brinkman. ,,It giet te dreech fanút de provinsje. It is skandalich dat jo je eigen taal net brûke kinne.”