Huurders, corporatie en gemeente Achtkarspelen leggen afspraken vast

Buitenpost - De gemeente Achtkarspelen, Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA hebben maandag de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend.

Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente. Dit is vastgelegd in de woonvisie ‘Gemeente Achtkarspelen Wonen voor jong en oud’. Het gaat om een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. ,,De ambities van de partijen op het gebied van verduurzaming liggen hoog. Partijen hebben elkaar daarbij ook nodig”, aldus wethouder Margreet Jonker. ,,Zo zal de gemeente zich bijvoorbeeld meer richten op energiebewustwording bij inwoners en daarin een grotere inspanning leveren.” De Contactraad van de SWA ondersteunt het verduurzamen van woningen, maar focust zich ook op de betaalbaarheid.

Ook is er meer aandacht voor het thema wonen, welzijn en zorg. Bij dit thema wordt nadrukkelijk rekening gehouden met ouderen die steeds langer thuis wonen en ouderen met een complexe zorgbehoefte. Partijen willen goed zicht krijgen op de behoefte van wonen, welzijn en zorg van ouderen.

Passend

Wethouder Jouke Spoelstra: ,,We moeten er met elkaar voor zorgen dat er voor iedereen in Achtkarspelen een passend woningaanbod is en dat de leefbaarheid van een dorp aansluit bij de bevolking. Hierin nemen we ook de opgave voor andere kwetsbare inwoners mee. We focussen ons als gemeente niet alleen op koopwoningen. Door de afspraken met Stichting Woningbouw Achtkarspelen zorgen we ervoor dat ook in de sociale huursector voldoende mogelijkheden zijn.”

Er is volgens de drie partijen goede regie nodig op de huisvesting van mensen uit de zorg. Met name waar sprake is van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek brengt dit risico’s mee voor de leefbaarheid. Dit vraagt aandacht de komende jaren. Er worden passende maatregelen getroffen wanneer huurders overlast veroorzaken. De inzet is er vooral op gericht om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van vroegsignalering van (oplopende) schulden en preventie.

Breed draagvlak

Directeur SWA, Emmy Elgersma: ,,SWA is blij met de goede inbreng van de Contactraad op dit punt. De Contactraad heeft zich een constructieve contractspartner getoond. De gevolgen van betalingsproblemen als gevolg van (oplopende) schulden mogen niet afgewenteld worden op de zittende huurders. De gekozen oplossingen moeten dan ook een breed draagvlak hebben. Met elkaar proberen we de markt in Achtkarspelen zo goed mogelijk te bedienen. Ik kijk tevreden terug op het proces en ben blij dat we met respect voor elkaars belangen tot deze afspraken zijn gekomen.”