SWA tipt raadsleden over snelle veranderingen op de woningmarkt

BUITENPOST - De gemiddelde huisbezetting in Achtkarspelen over alle koop- en huurwoningen gerekend bedroeg in 2018 2,36 personen. Landelijk is dat 2,1.

Wanneer de gezinsverdunning zich voortzet, zal een daling van bijvoorbeeld 2,36 naar 2,2 personen per woning in Achtkarspelen de bouw van honderden woningen vereisen. Met dit soort ontwikkelingen, in landelijk perspectief, is de gemeenteraad van Achtkarspelen donderdagmiddag tijdens een werkbezoek aan Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) bijgepraat over de meest actuele informatie. Met de beschikbaarheid van nu 2.976 huurwoningen biedt SWA in de elf dorpen in Achtkarspelen huisvesting aan ruim zevenduizend inwoners.

Stijging zorgvraag

Vanuit praktische overwegingen blijft SWA, ook bij nieuwbouw, voorstander van gemêleerde wijken waarin sprake is van zowel koop- als huurwoningen voor uiteenlopende leeftijdscategorieën. Dit komt in haar visie niet alleen de directe omgeving ten goede, maar ook de leefbaarheid. ,,Op’t heden nimt it tal sitewaasjes ta wêrby’t minsken mantelsoarch nedich ha, mar de buorlju ek. As iderien yn in strjitte of wyk echt ferlet hat fan ditsoarte soarch, wankt it gefaar dat nimmen mear mantelsoarch ferlient. Us soarch hjiroer nimt ta”, zo verduidelijkte directeur/bestuurder Riekele T. Heida aan de hand van de snel toenemende combinatie van vragen op het gebied van wonen en zorg.

Waterstof

Jaarlijks besteedt SWA drie tot vier miljoen euro aan het regulier onderhoudsprogramma. Ongeveer de helft hiervan komt ten goede aan energiebesparende maatregelen die de directe woonlasten kunnen drukken. SWA vraagt voor deze energiebesparende maatregelen geen extra huurverhoging. De gemeenteraad dient naar zijn mening alert te zijn op de zogeheten energie-transitie waarbij nieuwbouw geen aansluiting meer mag hebben op het gasnet. SWA ziet vooralsnog meer heil in het toevoegen van waterstof, opgewekt met behulp van energie verkregen van zonnepanelen, aan het gasleidingennet.

SWA wil daarom haar woningen, ook nieuwbouw, graag blijven aansluiten op het gasleidingnet. Landen om ons heen zijn druk bezig om woningen aan te sluiten op een gasleidingnet; in Nederland hebben we dat en vervolgens wordt het bij nieuwbouw verboden. Met het oog hierop is het dak van het eigen kantoor recent voorzien van tweehonderd zonnepanelen om energie op te wekken en middels elektrolyse waterstof te produceren. Dit waterstof wordt vervolgens in combinatie met aardgas gebruikt als brandstof voor de verwarming.

Busreis

De informatieve bijeenkomst werd afgesloten met een busreis door de gemeente langs deels bestaande huurwoningen en deels nieuwbouwprojecten. Overleg over inbreidingslocaties blijft volgens Heida altijd wenselijk om vanuit een gezamenlijke visie de woningmarkt harmonieus te ontwikkelen.