Provincie en gemeenten Noordoost Fryslân waarborgen financiën Regiodeal

BUITENPOST - Met de instemming van de gemeenteraad Achtkarspelen zijn de regionale financiën voor de Regiodeal Versnellingsagenda Noordoost Fryslân formeel geregeld. Al eerder gingen Provinciale Staten en de raden van Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel akkoord met een financiële bijdrage.

Het Rijk stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân, onder voorwaarde dat de regio zelf voor vijftig procent cofinanciering zorgt. De gemeenten en provincie Fryslân reserveren tot 2025 een bedrag van €11,4 miljoen voor de Versnellingsagenda.

Behoud van werkgelegenheid
Doel van de Regiodeal Versnellingsagenda Noordoost Fryslân is om de sociaaleconomische structuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied te versterken. Belangrijk onderdeel is behoud en groei van werkgelegenheid, waarbij de nadruk ligt op de economisch sterke sectoren in de regio: bouwnijverheid, metaal, agrifood en toerisme & recreatie. Het meerjarenprogramma van de Versnellingsagenda zet in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en op stimulering van innovatie en ondernemerschap.

Innovatie als tegenwicht voor krimp
Met de Versnellingsagenda investeert de regio met name in innovatie binnen de sectoren bouwnijverheid, metaal en agrifood. Voorbeelden daarvan zijn de Bouwcampus Noord Nederland (proeftuin voor industrieel bouwen) en Fjildlab (proeftuin voor economische en ecologische versterking van de landbouw). Door in te zetten op innovatieve economische ontwikkeling blijft Noordoost Fryslân ondanks de verwachte krimp een aantrekkelijke regio om in te wonen, werken en recreëren.

Ook koploper in regionale samenwerking
Noordoost Fryslân is ook koploper op het gebied van regionale samenwerking. Zo was de regio de eerste die een Regiodeal tekende. Op 17 juli 2017 zetten 42 vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun handtekening onder de Regiodeal Noordoost Fryslân. Daarnaast werken provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel samen binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). In 2018 kwamen de bestuurders van deze overheden voor de eerste keer bijeen in een regionale commissievergadering, uniek voor Nederland.